banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
public Liên kết website

 

Chức năng, nhiệm vụ Ban Tôn giáo
2-4-2021

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Kon Tum là cơ  quan chuyên môn trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo .

Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 227/QĐ-UBND về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; ngày 29/3/2021, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 87/QĐ-SNV về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và lề lối làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tôn giáo

1. Vị trí chức năng

Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bội Nội vụ; trong những trường hợp cần thiết, Trưởng ban Ban Tôn giáo được báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ.

Ban Tôn giáo là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquản lý nhà nước về lĩnh vực công tác tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ thuộc các tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh.

- Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định: Việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong phạm vi tỉnh; quyết định thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộccó địa bàn hoạt động trong phạm vi tỉnh; chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong phạm vi tỉnh theo quy định.

- Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối liên hệ với các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong địa bàn tỉnh.

 

 

Số lượt xem:5241
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung:  Ông Vũ Quang Dũng - Trưởng ban Tôn giáo
Quản lý và nhập thông tin: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Email: bantongiaosnvkt@gmail.com; SĐT: 02603.915.156

 

2609 Tổng số người truy cập: 29 Số người online:
Phát triển:TNC